DruštvoVesti

Izdato upustvo za priključivenje na komunalne mreže

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je sveobuhvatno uputstvo za građane koji žele da se priključe na komunalne mreže kao što su voda, struja, gas, kanalizacija i grejanje. Ovaj vodič je namenjen onima koji trenutno borave u nelegalno izgrađenim objektima.

Za sve zainteresovane, proces prijave je u toku i završava se 15. oktobra i nema mogućnosti produženja ovog roka.

“Ova prilika je pružena isključivo individualnim građanima, dok poslovni objekti i investitori nisu obuhvaćeni ovom inicijativom. Samo građani koji sa svojim porodicama žive u nelegalno izgrađenim objektima mogu da se prijave”, kazao je rukovodilac Odeljenja za urbanizam Grada Novog Pazara Nihat Crnovršanin.

Prijave će se podnositi u opštinama, a Ministarstvo je apelovalo na lokalne samouprave da se adekvatno pripreme, otvore posebne šaltere i angažuju više ljudi kako bi se efikasno obradili svi zahtevi.

“Iako je period za podnošenje prijava ograničen na 30 dana, to ne znači da će priključenje biti odmah realizovano. Brzina priključivanja će zavisiti od tehničkih specifikacija objekata i kapaciteta preduzeća koja pružaju usluge”,  objasnio je Crnovršanin.

Ovom inicijativom Ministarstvo teži da građanima olakša pristup osnovnim komunalnim uslugama. Dokumentacija koja je potrebna:

  • Očitane lične karte (fotokopije u slučaju da je lična karta bez čipa) vlasnika i članova njegovog domaćinstva;
  • Geodetski snimak objekta.

Jedan od dokaza:

ugovor o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade;

ugovor o kupovini objekta u izgradnji;

ugovor o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta;

ugovor o zajedničkoj izgradnji;

ugovor o poklonu;

ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan ili o nadziđivanju;

pravnosnažno rešenje o nasleđivanju;

ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji;

pravosnažna sudska presuda;

druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti.

Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se:

dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja;

Vlasnik koji je kupovinom stana trajno rešavao svoje stambeno pitanje dostavlja:

ugovor o kupovini objekta, overen u formi propisanoj u vreme zaključenja ugovora;

izjavu da on i članovi porodičnog domaćinstva nemaju drugi objekat za stanovanje.

“Uputstvo za podnošenje zahteva  dostupno je i na www.mgsi.gov.rs, a obrazac za prijavljivanje dostupan je i na zvaničnoj stranici Grada, www.novipazar.org.rs, od 15. septembra ove godine”, napomenuo je rukovodilac Odeljenja za urbanizam Grada Novog Pazara Nihat Crnovršanin.

B.V.

Podeli