Odluka za bolji položaj mladih

Na poslednjoj sednici usvojena je Odluka kojom su utvrđena prava i usluge u socijalnoj zaštiti o čijem se obezbeđivanju, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti brine Grad Novi Pazar. Pored postojećih, u ovom dokumentu nalazi se nova usluga za mlade i čini niz aktivnosti za unapređenje položaja mladih i dece.

Usluge za mlade čini niz aktivnosti, edukativnog, obrazovnog, zabavnog, rekreativnog, radioničarskog i drugog karaktera, koje se odvijaju prema uzrastu, nivou znanja, interesovanjima, sklonostima, ispoljenim talentima.

Ova usluga se može koristiti po preporuci socijalne ustanove ili po ličnom izboru dece i mladih, i mogu biti realizovane na više lokacija u Gradu i selu u adekvatnim prostorima. Pružalac usluge može biti ustanova za mlade, socijalna ustanova i drugi oblici, u skladu sa zakonskim propisima. Sociorehabilacioni klub za decu i mlade organizuje se kao savetodavna, socijalno-edukativna usluga socijalne zaštite sa ciljem podrške organizovanoj zaštiti i unapređenju položaja dece i mladih sa problemima u ponašanju. Korisnici Kluba su deca i mladi kojima je usled porodičnih, socijalnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj,odnosno ako je izvesno da bez pomoći društvene zajednice ne mogu da postignu optimalni nivo razvoja, a posebno kada su u sukobu sa roditeljima,starateljem ili zajednicom i kada svojim ponašanjem ugrožavaju sebe i okolinu.

Usluge u socijalnoj zaštiti su aktivnosti pružanja podrške i pomoći pojedincima i njihovim porodicama radi poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika, nepovoljnih životnih okolnosti, kao i razvoja potencijala korisnika za samostalan život. Usluge koje se utvrđuju ovom odlukom, u skladu sa mogućnostima i stvarnim potrebama su:

1. Dnevne usluge (dnevni boravak, pomoć i nega u kući);
2. Usluge smeštaja;
3. Savetodavno-terapeutske i socijalno-edukativne usluge;
4. Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima; 5. Usluge podrške za samostalan život;
6. Usluge za mlade;
7. Druge usluge.

Za svaku od navedenih usluga, Grad vrši izbor pružaoca usluga i utvrđuje konkretne uslove za organizovanje i realizaciju usluga.

 

Podeli