Zaseda Skupština grada

Pred odbornicima Novog Pazara naći će se Lokalni akcioni plan zapošljavanja u 2019.godini i
antikorupcijski plan grada Novog Pazara. Odbornici će raspravljati i o imenovanju dva predložena
zamenika Gradskog pravobranioca Almira Lekovića i Milice Vukićević. Njih dvoje su, kako stoji u
obrazloženju, diplomirani pravnici, koji godinama rade u svojoj struci, te ispunjavaju sve zakonom
predviđene uslove za obavljanje ove funkcije.

Odbornici će razmatrati i predlog odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite i strukturi jedinica
civilne zaštite na teritoriji grada Novog Pazara, koji predstavlja pravni okvir da lokalna samouprava u
Novom Pazaru omogući svojim građanima bržu, efikasnu i praktičnu zaštitu od svih opasnosti i
iznenađenja.

Lokalnim akcionim planom zapošljavanja utvrđuju se prioriteti aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu,a to
su između ostalih: usklađivanje ponude i potražnje radne snage na tržištu rada, sprovođenje stručnog
usavršavanja i sticanja dodatnih znanja i veština u cilju dobijanja kvalifikovane radne snage, otvaranje
novih radnih mesta, realizovanje programa stručnog osposobljavanja mladih koji prvi put zasnivaju radni
odnos, podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih grupa nezaposlenih lica i ranjivih kategorija,
unapređenje socijalnog dijaloga na teritoriji grada.

Jedna od tačaka dnevnog reda biće i Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim
komunalnim taksama.

Na sednici će se razmatrati i o imenovanju direktora JP”Zavod za urbanizam”.

Dnevnim redom predložena je odluka o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti grada Novog Pazara;
Predlog Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno
osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u
oblasti kulture. Drektori javnih preduzeća će na ovoj sednici predstaviti planove i programe za tekuću
godinu.

Prva sednica Skupštine počela je u 10 sati.
Pred odbornicima su 62 tačke dnevnog reda.

S.Redžepefendić
Foto: Senad Župljanin

Podeli