Kultura

Kako nastavnici ocenjuju učenike iz predmeta gde je presudan talenat?

Ocenjivanje je sastavni deo procesa nastave i učenja kojim se obezbeđuje stalno praćenje ostvarivanja propisanih ishoda i standarda postignuća učenika, a za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom prilagođenih ciljeva, sadržaja i ishoda u savladavanju individualnog obrazovnog plana.

Ocenjivanje iz obaveznog predmeta: muzička kultura, likovna kultura, fizičko i zdravstveno vaspitanje, obavlja se polazeći od učenikovih sposobnosti, stepena spretnosti i umešnosti.

Najbolje stečeno znanje unutar odeljenja se ocenjuje ocenom odličan pet. Učenik ne mora da je talentovan za umetnost, muziku i sport, pa se u tom slučaju ocenjuje trud u nastavnom procesu, posedovanje pribora za rad itd.

Učenik, njegov roditelj, drugi zakonski zastupnik ima pravo da podnese prigovor Ministarstvu u skladu sa Zakonom.

Važno je da znate da učenik u toku časa može da bude samo jedanput ocenjen za usmenu ili pismenu proveru postignuća, te da provera znanja ili radova mora da bude u skladu sa planovima za tekuću školsku gidinu.

Republika Srbija se ratifikacijom Konvencije o pravima deteta Ujedinjenih nacija (“Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 15/90 i “Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 4/96 i 2/97 – u daljem tekstu: Konvencija), obavezala da obezbedi ostvarivanje svih prava deteta, a naročito, na zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, potpunu informisanost, na pravično postupanje i zaštitu privatnosti, kao i da detetu koje je bilo izloženo nasilju obezbedi podršku za fizički i psihički oporavak i njegovu socijalnu reintegraciju.

Zaposleni ne sme svojim ponašanjem da izazove ili doprinese nasilju, zlostavljanju i zanemarivanju (na primer: nepoštovanje ličnosti i prava deteta učenika i roditelja, ismejavanje, nedoslednost u postupanju, neobjektivno ocenjivanje i dr.).


Nastavnik nema pravo da javno otkriva informacije koje se odnose na interne razgovore roditelja sa predstavnicima škole. Za sve sto se kosi sa navedenim tačkama, nadležne su inspekcije pri Ministarstvu.

Podeli