USAID pomaže Novom Pazaru u uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole

Projekat za odgovornuvlastAmeričkeagencije za međunarodnirazvoj (USAID) i gradoviNovi Pazar, započinju saradom na uspostavljanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u organima lokalne samouprave, a u skladu sa zahtevima i prema metodologiji koju je razvilo Ministarstvo finansija Republike Srbije. FUK je deo opšteg okvira interne finansijske kontrole u javnom sektoru (IFKJ), koji je inicirala Evropska komisija, kako bi se u javnom sektoru sprovodila razvijena i efikasna kontrola tokom processa pristupanja Evropskoj uniji. Cilj tog sistema je da obezbedi da se javnim resursima dobro upravlja, da se troškovi efikasno kontrolišu i da se obezbedi najbolja moguća vrednost za uloženi novac.

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole je skup pravila i procedura koje lokalna samouprava usvaja i redovno ažurira, a prema kojima postupaju zaposleni u lokalnoj samoupravi u toku obavljanja svojih poslova i zadataka. Ta pravila i procedure  povećavaju efikasnost u radu uprave, osiguravaju da se poslovi uvek obavljaju na isti način i smanjuje mogućnost zloupotrebe. Uvođenjem ovog sistema u upravi, građani dobijaju bolje usluge i efikasnije ostvaruju svoja prava i obaveze. Osim toga, uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole je i jedan od preduslova za pregovaranje o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, jer on predstavlja deo šireg sistema koji treba da unapredi rad javnogsektora.

Podršku Novom Pazaru na uspostavljanju ovog sveobuhvatnog sistema dobrog upravljanja pružaće nevladina organizacija “Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj“ osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i unapređenja održivog lokalnog i regionalnog razvoja.

Podeli