22 miliona dinara za 150 radnih mesta

Lokalnim akcionim planom za zapošljavanja za 2020.godinu, o kojem razmatraju odbornici Skupštine predviđeno je izdvajanje 22 miliona dinara iz budžeta Grada za zapošljavanje ukupno 150 osoba, od kojih će 20 biti u sklopu programa stručne prakse, dok će 130 biti angažovano na javnim radovima.

Ovim dokumentom definisani su ciljevi I prioriteti politike zapošljavanja, ali su I utvrđene i mere koje će se realizovati, kako bi se dostigli postavljeni ciljevi i omogućilo povećanje zaposlenosti na teritoriji grada Novog Pazara.

Ciljevi aktivne politike zapošljavanja u 2020.godini usmereni su osim na povećanje zaposlenosti i na ulaganje u ljudski kapital, ali i socijalnu inkluziju.

Akcionim planom su, kao prioriteti aktivne politike zapošljavanja za 2020.godinu definisani : usklađivanje ponude i potražnje radne snage na tržištu rada, sprovođenje stručnog usavršavanja i sticanja dodatnih znanja i veština u cilju dobijanja kvalifikovane radne snage, otvaranje novih radnih mesta , realizovanje programa stručnog osposobljavanja mladih koji prvi put zasnivaju radni odnos, podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih grupa nezaposlenih lica i ranjivih kategorija, ali i unapređenje socijalnog dijaloga na teritoriji grada.

Podeli