Kačapor: ”Nismo prisustvovali sednici IO BNV-a, ne stojimo iza odluke”

Vijećnici Liste „Vakat je, prof. dr. Sait Kačapor“ ne stoje iza odluke, kako navode, krnjeg Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, održanog 23. maja 2019. godine.

Vijećnici te Liste, osim istaknutih 10 principa, na koje podsećaju dalje u tekstu, navode da nisu imali dodatnih zahtjeva, niti isticali pretenzije za rukovodeća mjesta u Vijeću, te da su bili zadovoljni funkcijama koje su dobili, nakon čega je, kako se ističe u saopštenju Liste, Vijeće sa velikim uspjehom započelo rad, uz puno angažovanje svih svojih članova.

”Međutim, sada smo zatečeni pokušajima da se u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji donose odluke i bez učešća radnih tijela Vijeća i, posebno, bez saglasnosti vijećnika Liste „Vakat je, prof. dr. Sait Kačapor“

Bez pristanka Liste ”Vakat je”, podsećaju, nije bilo moguće formiranje koalicione većine, što kako se dalje objašnjava,  znači da nije bilo moguće formirati Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji, a samim tim tek tada je bilo moguće birati predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća, potpredsjednike, Izvršni odbor i sve ostale organe i tijela.

”Do 23. maja 2019. godine, smatramo da je Vijeće funkcioniralo krajnje uspješno. U skladu sa prvim principima (posebno prva tri!!!)  Liste „Vakat je“, predsjednik vijeća Esad Džudžo, kao i drugi funkcioneri, bez obzira na stranačku pripadnost, nastojali su da se u Vijeću ne sprovode partijske smjernice nijedne stranke”

Listu „Vakat je“, podsećaju, podržala je najjača politička stranka, Sandžačka demokratska partija,  ali i Stranka  za Sandžak, Sandžačka narodna  partija i LDP, ali , kako naglašavaju, ni u jednom momentu ta Lista nije ni pokušala da u Vijeće unosi  stranačku politiku, niti je bilo koja od tih stranaka od vijećnika Liste „Vakat je“ tražila ispunjavanje bilo kojih partikularnih interesa.

Na sjednici Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, zakazanoj za 23. maj sa definisanim dnevnim redom, na kojem su bila pitanja iz redovne djelatnosti Vijeća i njegovih odbora, u materijale za sjednicu su ubačena dokumenta koja nisu proizvod rada vijećnika, niti bilo kojeg organa Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, navode iz Liste ”Vakat je prof.dr Sait Kačapor”, zbog čega je odlučeno da vijećnici, članovi Izvršnog odbora te Liste, ne pristustvuju i da na taj način, kako navode, ne daju legitimitet radu Izvršnog odbora na kome bi se ostvarivali isključivo partijski ciljevi.

”Vijećnici Liste „Samoopredjeljenje dr. Sulejman Ugljanin“ su održali sjednicu, smatrajući da su radili legalno i da su njihove odluke legitimne”, objašnjavaju dalje u saopštenju.

”Još jednom podsjećamo da Lista „Samoopredjeljenje dr. Sulejman Ugljanin“ nije sama formirala vijećničku većinu te da je rad Izvršnog obora, sastavljen samo od članova koji pripadaju toj listi nelegitiman. Lista „Vakat je, prof. dr. Sait Kačapor“, ne priznaje odluke koje je donio  tako okrnjeni sastav Izvršnog odbora i odbija bilo kakve informacije da je to donijeto u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji”

Lista ”Vakat je” apeluje na širu javnost u Sandžaku, regionu ali i dijaspori da shvati i prihvati do ovo nisu aktivnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, a posebno da shvate da u tom radu  i iza takvih odluka ne stoje vijećnici sa Liste „Vakat je prof. dr. Sait Kačapor“.

”Dok čini Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbili, Lista „Vakat je, prof. dr. Sait Kačapor“ će se svim snagama boriti za aktivnosti koje su regulisane zakonom, posebno u rješavanju identitetskih pitanja Bošnjaka, pitanja vezanih za obrazovanje, za službenu upotrebu jezika, za kulturu i informisanje i za sveukupni prosperitet”

Nosilac liste ”Vakat je” prof.dr. Sait Kačapor podseća da je u dosadašnjem radu na ovim poljima Vijeće je postiglo zavidne rezultate, o čemu, kako ističe, može svjedočiti  Bošnjački, ali i većinski Srpski narod, te da ni jedna aktivnost Vijeća nije išla na štetu niti Bošnjaka, niti Srba, niti bilo kog drugog naroda, narodnosti ili etničke zajednice Srbije.

”Zadovoljni smo radom svih vijećnika, svih organa i tijela Vijeća, posebno načinom na koji je predsjednik Vijeća Esad Džudžo, vodio Vijeće” navodi se dalje.

Kačapor insistira na vraćanju ugleda Bošnjačkom nacionalnom vijeću i vraćanju  Vijeća njegovim osnovnim djelatnostima koje mu po zakonu pripadaju.

”U radu Vijeća u kojem se ne bi, kao što je to bilo do sada, osjećalo puno poštovanje svih članova, bez obzira na stranačku pripadnost, i ne bi ostvarivao zajednički rad na osnovnim programskim zadacima, na korist naroda koji predstavljamo i ukupne društvene zajednice kojoj pripadamo, već bi se provodili usko stranački interesi, pripadnici Liste „Vakat je, prof. dr. Sait Kačapor“ ne žele i neće učestvovati”

Kačapor smatra da je postignuta koalicija moguća, u prilog čemu govore dosadašnji rezultati.

”Isto tako vjerujemo da se našem stavu pridružuje ukupno mišljenje naroda, da smo svi složni u tome da želimo i možemo zajedno, da nam je potrebna zajednička snaga da gradimo škole, fabrike, prozvodne pogone i na taj način stvaramo uslove da naša djeca žive u srećnom okruženju, u složnoj i boljoj ukupnoj društvenoj zajednici koju želimo graditi sa većinskim narodom i svim drugim narodima i narodnostima koji u njoj žive” navodi se u saopštenju koje potpisuje prof.dr. Sait Kačapor.

Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji čine vijećnici iz tri opcije.

Podsećamo, predstavnici Liste „Samoopredjeljenje dr. Sulejman Ugljanin“(14 vijećnika) i Lista „Vakat je prof. dr. Sait Kačapor“ (8 vijećnika) nakon procedure izbora, potpisali su koaliciju, nakon čega je formirana većina, dok su viječnici Liste „Akademik Muamer Zukorlić – muftija“ (13 vijećnika)n u opoziciji.

Pri formiranju koalicije Lista „Vakat je, prof. dr. Sait Kačapor“ istakla je deset principa koje je lista „Saoopredjeljenje dr. Sulejman Ugljanin“ prihvatila.

 

LISTA “VAKAT JE – PROF. DR. SAIT KAČAPOR”

NOVI PAZAR, 12. 11. 2018. GODINE

DESET PRINCIPA ZA RAD

BOŠNJAČKOG NACIONALNOG VIJEĆA U SRBIJIU NOVOM SAZIVU

  1. Jasno iskazati opredjeljenje da će Bošnjačko nacionalno vijeće u Republici Srbiji djelovati u skladu sa ustavno-pravnim okvirom kojim se regulišu manjinska pitanja;
  2. U potpunosti razdvojiti stranačku politiku od aktivnosti koje će se sprovoditi u Bošnjačkom nacionalnom vijeću u Srbiji;
  3. Poštovati suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije;
  4. Angažovati najstručnije, najumnije i najkompetentnije ljudi za davanje doprinosa u radu u svim oblastima koje su u nadlježnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, bez obzira na njihovu pripadnost po bilo kom osnovu;
  5. Maksimalno povećati transparentnost rada Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji u svim segmentima djelovanja;
  6. Formirati posebne odbore za saradnju sa organima Republike Srbije, civilnim društvom, dijasporom, sa Bosnom i Hercegovinom i ostalim državama nastalim iz nekadašnje zajedničke države – Jugoslavije u kojima žive Bošnjaci, kao i sa Republikom Turskom;
  7. Istaći opredjeljenje za afirmaciju opštih civilizacijiskih vrijednosti: tolerancije, poštovanja različitosti, multikulturalizma i zajedničkog života svih građana Republike Srbije, a posebno opredjeljenja za pridruživanjem Republike Srbije evropskom privrednom, kulturnom i civilizacijskom prostoru;
  8. Jasno istaći i podcrtati neophodnost zaštitebošnjačkog kulturno-historijskog (materijalnog i nematerijalnog) nasljeđai spriječavanjabespravnog rada na restauraciji, obnovi, a posebno rušenju i uništavanju tih dobara i uzurpaciji i privatizaciji vakufske imovine;
  9. Istaći jasno opredjeljenje za potpunu depolitizaciju Islamske zajednice, što podrazumijeva da vjerske ustanove ne mogu služiti za bilo koji vid pružanja potpore i promovisanja bilo koje političke opcije;
  10. Pokrenuti inicijativu za raspisivanje referenduma na kojem će se vjernicipripadnici Islama u Republici Srbiji izjasniti o objedinjavanju Islamske zajednice i o izboru rukovodećih kadrova u jedinstvenoj Islamskoj zajednici.

 

Podeli